ആനയുടെ പേര് : Kalidasan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Thiruvithamcore Devaswom Board (Custodian)
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D724
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment