ആനയുടെ പേര് : Junior Vishnu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Administrator GDB
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006500A35
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment