ആനയുടെ പേര് : Jimmy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Muhammed Kutty P
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA69C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment