ആനയുടെ പേര് : Jayaraj
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 65900135
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment