ആനയുടെ പേര് : Indira (Maria)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : George Thomas (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593DFA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment