ആനയുടെ പേര് : Indira
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Yoonas Ali V M
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658B386
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment