ആനയുടെ പേര് : Hariprasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000389E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment