ആനയുടെ പേര് : Harippad Skandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EC4CA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment