ആനയുടെ പേര് : Harikuttan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ansari T (Custodian)
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DDF29
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment