ആനയുടെ പേര് : Govindankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abdul Kareem P H (Custodian)
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC51E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment