ആനയുടെ പേര് : Govindankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sudeer C P
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064F0528
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment