ആനയുടെ പേര് : Gouri Nandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Nobin Singh
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000511E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment