ആനയുടെ പേര് : Gopalankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sajimon V R
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DCA8F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment