ആനയുടെ പേര് : Gopalan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shiras M Usman
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590D58
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment