ആനയുടെ പേര് : Gopalan Kutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vanajamma Kunjamma
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593CCC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment