ആനയുടെ പേര് : Gopalan Alias Ramu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rajaram S
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D89D4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment