ആനയുടെ പേര് : Gopalakrishnan alias Manikandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Padinjare Matam Devaswom MDB
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065907B5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment