ആനയുടെ പേര് : Gopalakrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shanmugha Das K A
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585278
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment