ആനയുടെ പേര് : Gopal
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Venugopalan Nair C P
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065E9F13
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment