ആനയുടെ പേര് : Gauri
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M Rajkumar, Raj Kamal Circus
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065F4D3E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment