ആനയുടെ പേര് : Gangadharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Reghunathan P N (Custodian)
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6593984
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment