ആനയുടെ പേര് : Ganga
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M/s Jumbo Circus
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065F1113
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment