ആനയുടെ പേര് : Ganga Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : P N Reghunathan
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DEB71
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment