ആനയുടെ പേര് : Ganeshan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishna Pillai M K
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658C0C2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment