ആനയുടെ പേര് : Ganesan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prakash S
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006584D15
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment