ആനയുടെ പേര് : Ganesan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abraham Thomas
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EBEA3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment