ആനയുടെ പേര് : Ganesan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Krishnan Potti K
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647D245
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment