ആനയുടെ പേര് : Ganapathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Syama Prasad B
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647CCCC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment