ആനയുടെ പേര് : Ganapathy Valiyaveettil
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sudhi V K
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EC8C6
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment