ആനയുടെ പേര് : Ganapathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Biju V.
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658F64C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment