ആനയുടെ പേര് : Ganapathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Babu O S (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6.59E+4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment