ആനയുടെ പേര് : Gajendran (Prithiraj)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prabhakaran P
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6584849
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment