ആനയുടെ പേര് : Evoor Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658CFE0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment