ആനയുടെ പേര് : Eva
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC7E0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment