ആനയുടെ പേര് : Erattupetta Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Thomas P Thomas (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658CD74
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment