ആനയുടെ പേര് : Edakkulathur Devanarayanan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Girija Teacher P V
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658EB64
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment