ആനയുടെ പേര് : Durgaprasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ushadevi Amma
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D84F0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment