ആനയുടെ പേര് : Dhananjayan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Govindan Chettiyar E K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647E64D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment