ആനയുടെ പേര് : Devidasan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kunju Lekshmi (Custodian)
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065938BA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment