ആനയുടെ പേര് : Deepak
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rajappan V K (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065850C9
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment