ആനയുടെ പേര് : Darsini
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Executive Officer (Custodian)
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6.59E+102
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment