ആനയുടെ പേര് : Chundampatta Krishnankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Varijakshan M P
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652916E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment