ആനയുടെ പേര് : Chirakkal Parameshwaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ramaseesh Singh
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064EOA5F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment