ആനയുടെ പേര് : Cherpulassery Manikantan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rajendrakumar P
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6.59E+13
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment