ആനയുടെ പേര് : Cherplassery Sekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sreekumar P
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652A88F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment