ആനയുടെ പേര് : Chembukavu Vijay Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Deepa Mahesh
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DDBDE
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment