ആനയുടെ പേര് : Chembakam
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Somanadhan Nair
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA9E7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment