ആനയുടെ പേര് : Cheeroth Cheriya Rajeev
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Lavan C S
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD277
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment