ആനയുടെ പേര് : Chathapuram Babu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Jayasree (Custodian)
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EB930
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment