ആനയുടെ പേര് : Chandu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Department
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065ECBF4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment